Sản Phẩm Sữa


Sữa bột Choclate hộp 500gr giá bán 800000  Đồng

Sữa bột Chocolate hộp 400 gr Giá bán 750000 Đồng

Sữa bột nguyên kem 1kg Giá bán 1000000 Đồng

Sữa bột Full Cream 1kg Giá bán 950000 Đồng

Sữa bột Lightest 1kg Giá bán 1050000 Đồng

Sữa bột Skim 1kg Giá bán 1100000 Đồng 

Sữa bột nguyên kem Diploma 400 gr Giá bán 850000 Đồng

Sữa bột A2 Milk 1kg Giá bán 1000000 Đồng